43hamedan-kermanshah-gilan-fars-azarbayejan sharghi